ANWB AutoMaatje in Etten-Leur

ANWB AutoMaatje

De Stichting Seniorenraad Etten-Leur heeft in maart 2019 een voorstel bij de gemeente Etten-Leur ingediend voor het opzetten van het project ANWB AutoMaatje Etten-Leur. Op 12 december 2019 heeft de gemeente Etten-Leur aangegeven het voorstel te ondersteunen met een garantiesubsidie voor 2 jaar waarna het project is overgenomen door de Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur. Door de Coronacrisis is het project officieel 9 september 2020 van start gegaan.

Waarheen brengt het AutoMaatje mij allemaal ?

Wil je naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of heb je een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto.

Je  vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter, fysiotherapeut of meedoen met activiteiten in een van de vele buurthuizen in Etten-Leur. Je schakelt ANWB AutoMaatje ook gewoon in voor leuke uitjes als een bezoekje af leggen , naar de kapper of gezellig winkelen.

De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en het gebruik van ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.

Hoe kan ik deelnemer worden?

Je hoeft geen ANWB-lid te zijn, wel moet je ingeschreven staan als deelnemer. Om deelnemer te worden neemt u contact op met het ANWB AutoMaatje-meldpunt in Etten-Leur. Het meldpunt is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken tussen 10:00 en 12:00 uur op telefoonnummer:

06-42227991

De meldpuntmedewerker zorgt vervolgens dat er iemand bij u thuis komt om de voorwaarden voor het vervoer met u te bespreken. Als dat geregeld is wordt u ingeschreven als deelnemer en kunt u kort daarna gebruik maken van onze dienst.

Heb je vervoer nodig?

Neem dan minimaal 2 werkdagen van te voren contact op  met het  ANWB AutoMaatje-meldpunt in Etten-Leur. Het meldpunt is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken tussen 10:00 en 12:00 uur op telefoonnummer:

06-42227991

De meldpuntmedewerker  zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die je, op het door jou gewenste tijdstip, kan rijden.

De meldpuntmedewerker belt je terug als er een chauffeur beschikbaar is en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor U gaat rijden. De vergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer (prijspeil 2023), plus eventuele parkeerkosten.

Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje zal deze vaak bij U blijven. Als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreek je met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis.

Je betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger, contant of via PIN.

Hoe word je automaatje?

Doe je graag iets voor een ander? Meld je dan aan als vrijwilliger bij automaatje@inetten-leur.nl en vervoer jouw minder mobiele ‘ buren’ in je eigen auto. Je krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0.35 per kilometer (prijspeil 2023), plus eventuele parkeerkosten. Je auto moet APK gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittendendekking hebben. Vrijwilligers zijn over het algemeen jonger dan 75 jaar. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag behoort tot de voorwaarden en het ondertekenen van de Gedragsregels * voor chauffeurs is onderdeel van deze procedure. Je hoeft geen ANWB-lid te zijn.

Voor vragen kunt je contact opnemen met de coördinator van ANWB AutoMaatje Etten-Leur, deze is telefonisch bereikbaar via het meldpunt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, tussen 10:00 en 12:00 uur op telefoonnummer 06- 42227991 of via automaatje@inetten-leur.nl

 

 

Gedragsregels vrijwilligers ANWB AutoMaatje Etten-Leur

ANWB AutoMaatje Etten-Leur  biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten.   Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. 

Deze Gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

Via de vrijwilligersovereenkomst / aanmeldingsformulier chauffeur wordt de vrijwilliger gewezen op de gehanteerde Gedragsregels vrijwilligers van ANWB AutoMaatje Etten-Leur. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de Gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen.

Ieder die zich aan de Gedragsregels houdt, is welkom bij ANWB AutoMaatje Etten-Leur.

Dit betekent dat men zich houdt aan de gedragsregels betreffende:

 1. Ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie.
 1. Rechten en plichten ten aanzien van houding en gedrag.
 1. Vrijwilligersbeleid en veiligheidsbeleid.

 Omgangsregels

Ongewenste intimiteiten

 1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als andere uitingen.
 1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

Agressie en geweld

 1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld. Zowel in woord als gebaar.
 1. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 1. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 1. Ik berokken de ander geen schade.
 1. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 1. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 1. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 1. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor van de deelnemers.
 1. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 1. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij de coördinator en of het bestuur van ANWB AutoMaatje Etten-Leur.

Discriminatie 

 1. Ik ga met respect om met de ander.
 1. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.

 

Gedragscode vrijwilligers

 1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemers die van hem/ haar afhankelijk zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen.
 1. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 1. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van deelnemer dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt de deelnemer niet thuis.
 1. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kinderen jonger dan 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 1. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de Gedragsregels door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd. De vrijwilliger spreekt deelnemers die zich niet aan de Gedragsregels houden, op hun ongewenste gedrag aan, door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de Gedragsregels ANWB AutoMaatje Etten-Leur.
 1. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze Gedragsregels en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur van AutoMaatje Etten-Leur aangewezen personen.
 1. De vrijwilliger krijgt geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 1. In die gevallen waar de Gedragsregels niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de Gedragsregels te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met de coördinator ANWB AutoMaatje Etten-Leur.
 1. Overtreding van deze Gedragsregels leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.
 1. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van deelnemers zal het bestuur van ANWB AutoMaatje Etten-Leur politie/ justitie inschakelen.

ANWB AutoMaatje Etten-Leur wordt mogelijk gemaakt door: